พิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการรับรู้ทางสังคม (Social Literacy)

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะ กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะด้านการรับรู้ทางสังคม (Social Literacy) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

#นางขวัญเรือนเทียนทอง_นายกอบจสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว