เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเเก หมู่ที่ 9 ผ่านบ้านคลองหินปู หมูที่ 2 เชื่อมบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเเก หมู่ที่ 9 ผ่านบ้านคลองหินปู หมูที่ 2 เชื่อมบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว