เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว