โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว