เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น-บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น-บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว