เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น – บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น – บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว