เรื่อง งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟััสท์ติกคอนกรีต ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองเเวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟััสท์ติกคอนกรีต ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองเเวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว