เรื่อง งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟััสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองเเวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ตอนที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟััสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองเเวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ตอนที่ 2

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว