เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว