เรื่อง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว