เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลัราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว