เรื่อง งานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 5 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว