โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว