เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว