เรื่อง งานจ้างก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว