เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน เชื่อมบ้านยาห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน เชื่อมบ้านยาห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว