เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายบ้านเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ ถึงบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายบ้านเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ ถึงบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว