เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว