เรื่อง การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว