โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2565ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว