การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สวท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว และชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอแผนและทิศทางการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย และระดมความคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว