พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

             วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว