การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว (ประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด/ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด/ประธานชุมชนในเขตจังหวัด/หัวหน้าสถานีอนามัย,ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผอ.รพ.ในเขตจังหวัด/ผอ.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัด/หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด/ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตจังหวัด/ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชน/คณะกรรมการชุมชนเมืองกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตจังหวัด และคณะผู้บริหาร อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สระแก้วได้ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้าร่วมจากทุกภาคส่วน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว