เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการติดตามผู้ป่วย COVID-19 แบบระบบการดูแลที่บ้าน (แบบ Home Isolation) จังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการติดตามผู้ป่วย COVID-19 แบบระบบการดูแลที่บ้าน (แบบ Home Isolation) จังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว