ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว