โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,อาจารย์กฤษณา โสภี ครูชำนาญการพิเศษ ศฝช.สระแก้ว,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว