ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 7/2565

นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ.สระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว