ประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว