เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านขัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมเขตบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านขัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมเขตบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว