กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว จัดการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญของข้าราชการครูในสังกัด อบจ.สระแก้ว

กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญของข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รอบเดือนเมษายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ผู้เข้ารับกาประเมินระดับเชี่ยวชาญ
1.นางสาวดาริกา มงคลใหม่ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
2.นางนราพร มิทะลา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม
3.นายมนต์รัก พาลธุวงษ์ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
4.นายกรานต์ แผ่นพรหม โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว