โครงการอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุและเบิกจ่ายเงินฯ(2).

ในระหว่าง วันอังคารที่ 28 ถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
  2. เพื่อเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านวิชาการงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินภายใต้แนวทางปฎิบัติของระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่.
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิชาการงบประมาณ การพัสดุและเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบ.
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาการปฎิบัติงาน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว