เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าเเรงสูง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าเเรงสูง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว