เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 80-6424 สก

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 80-6424 สก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว