โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตฯสังกัด อบจ.สระแก้ว

โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความ ร่วมมือพัฒนางานด้านวิชาการและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้นแบบในการจัด การศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาให้โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก เป็นโรงเรียนต้นแบบในการยกระดับการจัด การศึกษาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต โดยกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครู นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 125 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สถานศึกษา และครู โรงเรียนวัฒนานคร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โรงเรียน บ้านนางาม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์1 และโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ในการจัดทำโครงการฯครั้งนี้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว