เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว