เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 450 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 450 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว