โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการดูแล และฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke) เชิงรุกในชุมชน โดยเครือข่ายนักกายภาพบำบัด อำเภอคลองหาด ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการดูแล และฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke) เชิงรุกในชุมชน โดยเครือข่ายนักกายภาพบำบัด อำเภอคลองหาด ประจำปี 2565
ณ รพสต.ตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างทักษะการดูแลและฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และเพื่อให้เกิดระบบงานบริการด้านการฟื้นฟูสภาพแบบเชิงรุกในชุมชนและเพื่อสร้างเครือข่ายในการให้บริการการฟื้นฟูสภาพในชุมชน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว