เรื่อง งานซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนเเอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์เเสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนเเอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์เเสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว