เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ที่ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ที่ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว