เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านบ่อนาชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านบ่อนาชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว