โครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชาชแดน ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและให้ลูกเสือ เนตรนารี สามารถช่วยเหลือตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือต่อสาธารณะชน

•โครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 4-6)ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว