การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

  1. นางสาวพาฝัน ขวัญข้าว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ ขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ.
  2. นางสาวจิตรเลขา ชาลี ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ ขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ.
  3. นางจันทิมา ท่าสวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน.
  4. นายสุรชาติ ผิวทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน.
  5. นายวีรภัทร ป่านประโคน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว