เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสทฺติกคอนกรีต สายจากบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมต่อเขต บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เลขที่26/2565

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสทฺติกคอนกรีต สายจากบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมต่อเขต บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เลขที่26/2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว