เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลารัตน์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2 ตอนสุดท้าย) เลขที่24/2565

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลารัตน์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2 ตอนสุดท้าย) เลขที่24/2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว