พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว.

องคมนตรี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดสระแก้ว ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐๐ ถุง ไปมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษา แก่เด็กหญิงพิชญา อักษร อายุ ๘ ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด มูลนิธิพระดาบส ได้ออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ โรงพยาบาล รามาธิบดี ร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกหน่วยเผยแพร่ความรู้ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุน ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษา ทางไกลแก่โรงเรียนต่าง ๆ และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้ สำหรับเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่าง ๆ และช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี.

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรี ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนา รวมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินี และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะองคมนตรีกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ ให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น กับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว