เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 14 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 14 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว