เรื่อง สัญญาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ ฐานแผ่ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง สัญญาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ ฐานแผ่ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว