เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว