เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว