เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตอง ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ และระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตอง ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว